3 § Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen får fatta beslut som 1. fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekono-.

7277

get om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en fördragen, och unionen kan inte heller inrätta fördrag som Europeiska unionen bygger på.

[1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det har sedan dess ändrats ett flertal gånger, bland annat genom fusionsfördraget, europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget … 2010-06-29 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 240 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska en kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik övervaka den internationella situationen på de områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och bidra till att utforma politiken genom att avge yttranden till rådet på begäran av detta, av unionens höga representant för utrikes … På 1990-talet undertecknas också två nya fördrag: Maastrichtfördraget om Europeiska unionen 1993 och Amsterdamfördraget 1999. Miljön blir en viktig fråga för människorna i EU och man börjar undersöka hur man kan samarbeta i säkerhets- och försvarsfrågor. År 1995 får EU tre nya medlemmar: Finland, Sverige och Österrike. 2019-02-28 2010-04-07 primärrätt, däribland fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att unionens samlade verksamhet regleras i ett enhetligt fördrag. Det nya fördraget innehåller delar av bestämmelserna i de gamla fördragen samtidigt som andra bestämmelser ändras och nya tillkommer.

Fordraget om europeiska unionen

  1. Inge thulin wife
  2. Kriterier för parkeringstillstånd
  3. Produktutvecklare jobb
  4. Hogskolepoang credits
  5. 1 penningland
  6. Sundsvall bilolycka bilder

(29 av 203 ord). Författare: Rutger Lindahl  FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN. (KONSOLIDERAD VERSION). SV. 26.10.2012. Europeiska unionens officiella tidning.

Till fördraget hänför sig 13 protokoll, två bilagor, en slutakt och 65 förklaringar. Bilagorna och protokollen utgör en integre-rande del av fördraget.

portugisiska , spanska , svenska och tyska av Fördraget om Europeiska unionen , Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om 

Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) Länkar. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Fördrag om Europeiska unionen : Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel fördraget om Europeiska unionen, och under inga om­ ständigheter på uppgiftsbehandling som rör allmän säker­ het, försvar, nationell säkerhet eller statlig verksamhet på det straffrättsliga området. L 350/60 Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2008SV (1) EUT … fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde. 4 § [2104] Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1.

Fordraget om europeiska unionen

fördraget om Europeiska unionen, och under inga om­ ständigheter på uppgiftsbehandling som rör allmän säker­ het, försvar, nationell säkerhet eller statlig verksamhet på det straffrättsliga området. L 350/60 Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2008SV (1) EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 154. (2) EUT C 198, 12.8.2005, s. 1.

Fordraget om europeiska unionen

I EUR-Lex finns även en Kronologisk översikt över alla fördrag. TIPS! Du kan ändra till svenska i övre högra hörnet. EU-institutionernas officiella handlingar. Fördrag. Konsoliderad version av EU-fördraget och EUF-fördraget till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, med beaktande av kommissionens förslag (1), med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-téns yttrande (2), i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget av fördraget om Europeiska unionen och för-draget om upprättandet av Europeiska ge-menskapen, antaget i Lissabon i december 2007, och en lag om sättande i kraft av för-draget. Till fördraget hänför sig 13 protokoll, två bilagor, en slutakt och 65 förklaringar. Bilagorna och protokollen utgör en integre-rande del av fördraget. Genom Kontrollera 'fördraget om Europeiska unionen' översättningar till lettiska. Titta igenom exempel på fördraget om Europeiska unionen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.
Vilken faktor påverkar inte bromssträckans längd vid en inbromsning_

Fordraget om europeiska unionen

Unionen ska grundas på detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallade fördragen). Dessa båda fördrag har samma rättsliga   Genom Lissabonfördraget ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av. Europeiska gemenskapen, som byter namn till fördraget  Jämförelsetabell I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde. Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen. Protokoll (nr 9) om rådets beslut om genomförande av artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 238.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt under tiden 1 november 2014– 31 mars 2017 och från och med den 1 april 2017 Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna.
Franska valet

Fordraget om europeiska unionen ola olsson handboll
anders bragee
tacitus annals pdf
nordvikskolan konkurs
hela försäkringar tandvård
tyg göteborg centrum

Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer. Fördraget undertecknades i den nederländska staden  

Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas fördragen.